Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.
7446 fcae 500
Reposted fromglasgowkiss glasgowkiss viatedibea tedibea
rossigur
Wróciłam do domu i płakałam, nie mogłam się w ogóle uspokoić. Tak bardzo zachciało mi się żyć, i to żyć normalnie.
— Pamiętnik Narkomanki
rossigur

Miałem szaloną ochotę na Twoje towarzystwo

bez względu na wszelkie erotyczne objawy
     

— 13/14 V 1923- Stanisław Ignacy Witkiewicz "Listy do żony"
rossigur
Reposted fromweightless weightless
rossigur
rossigur
1360 b49b 500
Reposted fromschiza schiza viawiks wiks
1710 e213 500
Reposted fromkniepuder kniepuder viahansoolo hansoolo
rossigur
rossigur
Reposted fromweightless weightless viatedibea tedibea
rossigur
rossigur
8000 03ae 500
Reposted fromohshit ohshit viakobiety kobiety
rossigur
6213 64d4
Reposted frommalagosiaxo malagosiaxo viakobiety kobiety
rossigur
3018 cad4
Reposted fromunr-eal unr-eal viakobiety kobiety
rossigur
2523 4b76
Reposted fromflesz flesz viakobiety kobiety
rossigur
8184 239b 500
Reposted fromLittleJack LittleJack viafilmowy filmowy
rossigur
5306 7312
Reposted fromfilmowy filmowy
rossigur
5306 7312
Reposted fromfilmowy filmowy
8627 c03a
Reposted frombng123 bng123 viamorazmora morazmora
rossigur
3258 c9b1
Reposted fromlove-winter love-winter viatwice twice
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl